• Mengurus dan menyelaras pembangunan kemahiran dan penyelenggaraan aset di institut merangkumi keperluan dan kemudahan latihan (bangunan, kemudahan fizikal, mesin dan peralatan latihan).
  • Bertanggungjawab dalam menyediakan perancangan pembangunan kemudahan latihan, pembangunan infastruktur, pengurusan dan penyelenggaraan aset agar program latihan kemahiran yang dijalankan lebih berkualiti dan berkesan.
  • Merancang dan mengesyorkan pembelian, pembangunan peralatan dan bahan latihan termasuk kemudahan saintifik, pembangunan dan kemudahan konvensional/fizikal, serta keperluan/kemudahan masa depan.
  • Merancang dan mengesyorkan Pembangunan Infrastruktur & Naik Taraf Institut agar seiring dengan keadaan dan keperluan semasa dan akan datang.

PENGURUSAN OPERASI

Senarai Pegawai